Information från RMF

Information om RMF styrelsens arbete från årsskiftet 17/18 till och med idag

Nov/Dec 17                      Skrivelsen/öppna brevet från SFVF och HRF, som RMF ställde sig bakom har sänts till Närings- och innovationsminster Mikael Damberg och Finansmarknads- och konsu-mentminister Per Bolund, vilket sedan har publicerats i flera branschtidningar.

7 febr                       Telefonmöte för styrelsen, där vissa uppgifter fördelades. Styrelsen beslutade att öka sitt informations- och kontaktarbete. Beslutades också att ordförande Lars skickar ett Öppet brev angående BonusMalus införande och våra dubier kring förslaget. Vårt brev blev insänt omedelbart efter mötet. Svaret från Departementet bifogas detta informationsblad.

27 febr                       Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander presenterade projektplanen för gruppen. Försök att få fler Regioner att börja planera för mer ställplatser har börjat ge resultat. I dagsläget finns inbokat möten (där pro-jektledare Hörmander samt någon från SCR deltager) med Visit Östergötland, Dalarna på sikt Halland. Redovisades också att samma personer inbjudits till Irland för att även där berätta om projektgruppens arbete med ställplatser och ge tips till irländarna. Information gavs också om att en apparat för att tömma och rengöra toakassetter nu finns installerad på en campingplats och fler är på gång. Gruppen diskuterade slutligen att för att förbättra sitt arbete genomföra en heldag med syfte att utveckla projektarbetet. Utveckling av hemsidan för Husbilsdestination Sverige fortgår. Adressen är husbilsdestinationsverige.se.

29 mars                      Styrelsen träffas hos kassören Jan Jerpdal i Enköping för att diskutera sitt fort-satta arbete och boka in kommande möten. Vårt Öppna brev till Näringsdepartementet har publicerats i tidningen Husvagn och camping, vilket är positivt. Någon annan branschtidning har ej reagerat. Beslutades att ordförande Lars författar en skrivelse om anordnade av ställ-platser i anslutning till stora varuhus, vilka är av intresse för oss t ex Jula, Biltema och IKEA. Brevet bifogas. Beslutades att Sven-Gunnar Wallin fortsätter att bearbeta berörda myndig-heter, dels angå-ende viktberäkningar, övervikter m.m. och dels angående besiktning av tyngre husbilar. Be-slutades att avhålla årsmötet på Elmia den 7 september kl 1100 i Bürstners tält. Jan Jerpdal åtog sig att skriva erforderliga handlingar inför mötet. Budget för 2019 antogs av styrelsen. Slutligen beslutades att ha styrelsemöte per telefon kl 1900 den 15 augusti.

29 maj                      Heldagsmöte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager) och där planen med mötet var att se över handlingsplanen för projektgruppens arbete de kommande tre till fyra åren. Det blev bra och konstruktiva diskussioner kring den reviderade projektplanen, som presenterades för gruppen, vilket innebar nya revideringar/justeringar av denna.

Under detta verksamhetsår har RMF hittills inte haft några remisser att behandla.

Lars Lyborg                       Ordförande i RMF