Kallelse till årsmöte för PR Husbilsklubb

Kallelse till årsmöte för PR-Husbilsklubb

Lördagen 28 augusti 2021 kl. 10.00

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Fråga om mötets utlysts i behörig ordning
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av justerare tillika rösträknare
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Ekonomisk redovisning
  9. Revisionsberättelse
  10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Inkomna motioner
  12. Val av styrelse
  a) Val av v. ordf på 2 år (Carina Kärreman 1149)
  b) Val av kassör på 2 år (Ingrid Wallsby 1173)
  c) Val av ledamot på 2 år. (Christina Fransson 1483)
  d) Val av ledamot på 2 år. (Ola Persson 1084)
  Ledamöter valda tom 2022 08:
  Ordf Sune Carlbom (1045)
  Sekr Barbro Erlandsson (959)
  Ledamot Monica Karlsson (1204)
  13. Val av två revisorer på ett år (Claes Ryberg 1263, Annika Andersson)
  14. Val av valberedning på ett år, varav en sammankallande
  (Fredrik Rydberg 178 sammankallande och Morgan Hagberg 1366)
  En plats vakant.
  15. Val av festkommitté för vårträffen 2022
  16. Medlemsavgift för 2022 (styrelsen föreslår oförändrad, 300 kr)
  17. Övriga frågor
  18. Årsmötets avslutning